ZARZĄDZENIE NR 9/2020/2021

 

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Stroniu

z dnia 12.02.2021r

w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w roku szkolnym 2020/2021

 

 

 

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ustala się co następuje:

 

  §1

                Po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego, dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w szkole Podstawowej w Stroniu są:

 

14.10.2020r. -  (czwartek  - Dzień  Edukacji Narodowej)    

 02.11.2020 r.– (poniedziałek – Dzień Zaduszny)      

 30.04.2021r (piątek  - przed 1 Maja) 

02.06.2021 – (środa – przed Bożym Ciałem)

 04.06.2021r. – (piątek – dzień po Bożym Ciele)

 25, 26, 27.05.2020r  - egzamin ośmioklasisty

 

 

 §2

     W tych dniach w szkole organizowane będą zajęcia opiekuńcze dla uczniów, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki.

 

  §3

Traci moc zarządzenie nr 3/2020/2021 z dnia 15.09.2020r

 

  §4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

  

Lucja Sułkowska – dyrektor Szkoły