ZARZĄDZENIE NR 3/2020/2021

 

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Stroniu

z dnia 15.09.2020r

w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w roku szkolnym 2020/2021

  

 

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ustala się co następuje:

 

 §1

Po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego, dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Szkole Podstawowej w Stroniu są:

14.10.2020r. -  (środa - Dzień  Edukacji Narodowej)     

02.11.2020 r. – (poniedziałek – Dzień Zaduszny)      

04.01.2021 i 05.01.2021  - (poniedziałek, wtorek - po Nowym Roku)                        

04.06.2021r. – (piątek – dzień po Bożym Ciele)

25, 26, 27.05.2021r. - egzamin ośmioklasisty

 

§2

     W tych dniach w szkole organizowane będą zajęcia opiekuńcze dla uczniów, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki.

 

 §3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Lucja Sułkowska – dyrektor Szkoły