ZARZĄDZENIE NR 2/2018/2019

 

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Stroniu

z dnia 17.09.2018r

w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w roku szkolnym 2018/2019

  

 

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ustala się co następuje:

 

 

               Po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego, dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w szkole Podstawowej w Stroniu są:

 2.11.2018r - (piątek  - dzień  po Święcie Zmarłych)    

 6.12.2018r– (czwartek – odpust parafialny)      

 7.12.2018r - (piątek - po odpuście parafialnym)                        

 2.05.2019r – (czwartek – dzień przed 3 Maja)

 10.06.2019r – (poniedziałek – II dzień Zielonych Świąt)

 15,16,17.04.2019r - egzamin ośmioklasisty

 

 

     W tych dniach w szkole organizowane będą zajęcia opiekuńcze dla uczniów, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.