Załącznik nr 6 do zarządzenie nr 17/2029/2020

Dyrektora Szkoły z dn. 21.05.2020r

 

 

KONSULTACJE GRUPOWE  I ZASADY PRACY

BIBLIOTEKI SZKOLNEJ OD DNIA  25.05.20204

 

Wprowadzona zostaje możliwość skorzystania przez uczniów z konsultacji na terenie Szkoły w małych grupach (do 12 osób, za zgodą organu prowadzącego do 14).

Konsultacje będą dobrowolne dla uczniów. Wymiar konsultacji ma być uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Rodzic każdego ucznia uczestniczącego w konsultacjach zobowiązany jest podpisać odpowiednie oświadczenie przesłane przez wychowawcę klasy.

Konsultacje w szkole

 1. Od 25 maja br. umożliwiamy konsultacje dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej.
 2. Od 1 czerwca br. umożliwiamy konsultacje dla wszystkich uczniów szkół podstawowych .
 3. Szkoły przy organizacji konsultacji uwzględniają także wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.
 4. Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.

 

HARMONOGRAM KONSULTACJI GRUPOWYCH DLA KLAS VIII

(od 25.05.2020r)

Lp.

Klasa

Dzień tygodnia

Przedmiot

Godzina

Nauczyciel

Numer sali lekcyjnej

1.

VIII

wtorek

matematyka

8.00 – 8.30

L. Sułkowska

5

 

HARMONOGRAM KONSULTACJI GRUPOWYCH DLA KLAS IV – VII

(Od 1.06.2020r)

Lp.

Klasa

Dzień tygodnia

Przedmiot

Czas trwania

Nauczyciel

Sala lekcyjna

1.

V i VII

poniedziałek

 

 

 

j. polski

 

8.00 – 8.30

R. Bachowska

9

Geografia

8.35 – 9.05

E. Nalepa

9

wtorek

j. angielski

 

8.00 – 8.45

A. Stefanowicz

9

środa

chemia

8.00- 8.30

A. Nowak

 

9

biologia

8.35 – 9.05

A. Nowak

 

9

czwartek

matematyka

8.00 – 8.45

A. Gaber-Wyżycka

9

piątek

Fizyka

8.00-8.30

C. Plata

9

 

 

historia

8.35 – 9.05

J. Bugajski

9

2.

V z VIII

wtorek

matematyka

8.00 – 8.30

L. Sułkowska

5

 

Ważne!

Konsultacje powinny być zaplanowane tak, aby minimalizować ryzyko kontaktów wielu uczniów (grup) w tym samym czasie i miejscu.

 

Konsultacje grupowe, po ustaleniu liczby zainteresowanych uczniów, mogą odbywać się w ramach zajęć międzyoddziałowych.

 

ZASADY PRACY BIBLIOTEKI

 

Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie korzystający z konsultacji oraz inni uczniowie z zachowaniem reżimu sanitarnego opublikowanego na stronie internetowej Szkoły. Harmonogram pracy biblioteki uwzględnia uczniów wszystkich klas w celu  umożliwienia uczniom systematycznego zwrotu wypożyczonych książek oraz podręczników.

 

Poniedziałek

8.00 – 9.30

Wtorek

8.00 – 9.30

Środa

8.00 – 9.30

Czwartek

8.00 – 9.30

Piątek

8.35 – 9.30

 

KLASA I, II

 

KLASA III, IV

 

KLASA V, VIII

 

KLASA VI

 

KLASA VII

 

 W czasie korzystania z pomieszczeń biblioteki uczniowie stosują się do zaleceń nauczyciela-bibliotekarza.

 

Uczniu,

 1. Otrzymujesz możliwość konsultacji grupowych. Zapoznaj się z ich harmonogramem.
 2. Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 3. Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
 4. Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
 5. W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.
 6. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
 7. Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły.
 8. Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 9. Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
 10. Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
 11. Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami wypożyczania książek – szkoła na pewno je zmieniła.

 

Organizacja konsultacji dla uczniów.

 1. Konsultacje, o których mowa w ust. 1 i 2 mogą być indywidualne lub grupowe. Decyzję o formie konsultacji podejmuje dyrektor, biorąc pod uwagę możliwości organizacyjne i kadrowe.
 2. Celem konsultacji jest stworzenie możliwości wyjaśnienia uczniom trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem. Konsultacje mają również umożliwić uczniom poprawę oceny na potrzebę klasyfikacji rocznej.
 3. Konsultacje obejmują zgodnie z ustalonym harmonogramem, z którym zostają zapoznani uczniowie i rodzice. Harmonogram zamieszcza się na stronie internetowej szkoły oraz przesyła rodzicom za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności przez e-dziennik.
 4. Warunki bezpiecznego pobytu na terenie szkoły podczas organizacji określają „Procedury bezpieczeństwa epidemicznego obowiązujące na terenie Szkoły Podstawowej w Stroniu” i umieszczone na stronie internetowej Szkoły.

 

Stronie, 21.05.2020r

 

 Dyrektor Szkoły: Lucja Sułkowska