RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA

rok szkolny 2021/2022

 

7:40 – 8:00

 

Schodzenie się dzieci. Czynności z zakresu samoobsługi. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci w tym czytaniem, liczeniem i pisaniem. 

8:00 – 8:45

 

Gry i zabawy dydaktyczne. Rozmowy w oparciu o oglądane ilustracje, ćwiczenia oddechowe, słuchowe, gramatyczne itp. Praca indywidualna z dziećmi mającymi trudności oraz z dziećmi zdolnymi. Prace porządkowe.

8:45 - 8:50

Ćwiczenia poranne.

8:50 - 9:50

Dwa zajęcia dydaktyczno – wychowawcze będące realizacją wybranych treści z programu wychowania przedszkolnego „Trampolina” z całą grupą (z przerwą 10 min. między zajęciami – zabawa ruchowa).

9:50 - 10:00

Czynności higieniczno - sanitarne.

10:00 - 10:30

II śniadanie – doskonalenie umiejętności estetycznego spożywania posiłków, kulturalnego zachowania przy stole.

10:30 – 11:00

Stwarzanie warunków do zabawy odpowiadających zainteresowaniom dzieci. Zabawy ze śpiewem, zabawy ruchowe. Słuchanie bajek, wybranych pozycji z literatury dziecięcej.

11:00 - 12:00

Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub zabawy w kącikach zainteresowań.

12:00 - 12:30

Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej dzieci, zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat, zabawy w teatr. Praca indywidualna.  Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań. Prace porządkowe w sali i w półkach indywidualnych.

12:30 - 12:40

Wspólne zakończenie dnia, uwagi własne dzieci, pomysły na dzień następny. Utrwalanie zdobytych wiadomości.
Rozchodzenie się dzieci.