RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA  
rok szkolny 2018/2019


7:40 - 7:50

7:50 - 8:45

Schodzenie się dzieci.
Czynności z zakresu samoobsługi, swobodne rozmowy indywidualne oraz inne działania sprzyjające miłej i serdecznej  atmosferze.
Gry i zabawy dydaktyczne.
Wykonywanie zadań indywidualnych: praca wyrównawcza, kompensacyjna i stymulacyjna /np.: utrwalanie wierszy i piosenek, poznanych liter, cyfr, pojęć, zabawy tematyczne, konstrukcyjne, twórcze itp./
Praca z Kartami pracy „Trampolina do szkoły”. Swobodna działalność dzieci, czynności porządkowo – gospodarcze.

8:45 - 8:50 

Ćwiczenia poranne.

8:50 - 9:50

2 zajęcia dydaktyczno – wychowawcze, będące realizacją wybranych treści z programu wychowania przedszkolnego „Trampolina” z całą grupą (z przerwą 10 min. między zajęciami – zabawa  ruchowa).

9:50 - 10:00  

Zabiegi higieniczno-sanitarne.

10:00 - 10:30

II śniadanie.

10:30 - 10:50 

Czynności higieniczno-sanitarne.  
Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci.  
Zabawy ze śpiewem, zabawy ruchowe.
Rozwijanie uzdolnień, rozbudzanie zainteresowań. Słuchanie, bajek, wybranych pozycji z literatury dziecięcej.

10:50 - 12:00 

Zabawy na świeżym powietrzu – zajęcia organizowane z elementami rozwijania sprawności fizycznej, wycieczki, spacery, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, kontakty z otoczeniem przyrodniczym lub społecznym, praca społecznie – użyteczna.

12:00 - 12:30

Zabawy dowolne, zabawy odpowiadające zainteresowaniom dzieci, konstrukcyjne, oglądanie książeczek, praca indywidualna i wyrównawcza z dziećmi. Praca z dzieckiem zdolnym.


12:30 - 12:40

 Wspólne zakończenie dnia, uwagi własne dzieci, pomysły na dzień następny. Utrwalanie zdobytych wiadomości.
Rozchodzenie się dzieci.