Kryteria rekrutacyjne do szkół ponadgimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych zostały określone w odrębnych przepisach ustawowych. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą obowiązywały następujące kryteria:
  • wyniki egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego,
  • oceny (na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum) z języka polskiego i z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły przeprowadzającego rekrutację,
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum z wyróżnieniem,
  • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum.
DZIAŁANIA I TERMINY

 

Kurator oświaty
- do końca stycznia 2019 roku ustala harmonogram rekrutacji, w tym terminy składania dokumentów,
- do końca lutego 2019 roku ogłasza  wykaz konkursów przedmiotowych punktowanych w rekrutacji,

 

 

Dyrektor szkoły (do końca lutego 2019 roku):
- wyznacza terminy sprawdzianów: uzdolnień kierunkowych, predyspozycji przydatnych w danym zawodzie oraz termin ogłoszenia listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki tych sprawdzianów,
- ogłasza informację o języku obcym, który jest drugim językiem nauczania w szkole lub oddziale dwujęzycznym, lub jest językiem nauczania w oddziale międzynarodowym,
- podaje informację o sporcie, w którym odbywa się szkolenie sportowe w szkole lub oddziale sportowym,
- ogłasza przedmioty, z których oceny na świadectwie ukończenia szkoły są punktowane  w rekrutacji.

 

W marcu 2019 r. w szkołach będą dostępne szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji.

 

Do ilu szkół mogą aplikować uczniowie kończący szkołę podstawową i gimnazjum? Każdorazowo liczb tę ustalają władze samorządowe. 

Kto przygotowuje rekrutację do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w danym mieście? Za przygotowanie rekrutacji odpowiada samorząd, który ustala sieć szkół na danym terenie.