W naszej Szkole w roku szkolnym 2023/2024 realizowane są następujące Programy Edukacji Antytytoniowej:

 

Profilaktyka i udział w akcji przebiegu Światowego Dnia Rzucania Palenia 16.11.2023 - 24.11.2023r. w formie gazetki ściennej, warsztatów przeprowadzonych przez pedagoga szkolnego w klasach 1- 4, 6,8.

 

 „Czyste powietrze wokół nas” - dla dzieci 5-cio, 6-cioletnich

 

Przedszkolny Program Edukacji Antynikotynowej pt. „Czyste powietrze wokół nas” realizowany jest od 2008 roku. Skierowany jest do dzieci pięcio- i sześcioletnich oraz ich rodziców.

 

Program ma za zadanie:

 •     Wykształcić umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów;
 •     Wykształcić umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego;
 •     Zwiększyć wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego;
 •     Zwiększyć poziom wiedzy na temat skutków palenia papierosów;
 •     Zwiększyć wrażliwość dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym tytoniowy.

 

„Nie pal przy mnie, proszę” - dla uczniów klas I - III

 

Celem głównym programu jest zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu.

Cele szczegółowe:

 • kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za zdrowie własne i swoich bliskich,
 • uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia,
 • usystematyzowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia,
 • kształtowanie u dzieci postaw asertywnych, w sytuacji, gdy narażone są na bierne palenie.

 

Realizacja programu polega na przeprowadzeniu pięciu zajęć warsztatowych o tematyce:

 • co to jest zdrowie,
 • od czego zależy nasze zdrowie,
 • co i dlaczego szkodzi zdrowiu,
 • co robić, gdy moje życie jest zagrożone?,
 • nie pal przy mnie, proszę.

  

„Bieg po zdrowie” - dla uczniów klasy IV

 

Jest to program opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami. Profilaktyka palenia tytoniu jest ważnym zadaniem i powinna być na stałe wpisana w działania edukacyjno-wychowawcze.  

 

Głównym celem programu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów i e-papierosów.   

Cele szczegółowe:

 • opóźnienie lub zapobieganie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży,
 • pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego.

 „Trzymaj Formę" - dla uczniów klas V-VIII.

Trzymaj formę! To inicjatywa propagująca zdrowy styl życia o unikalnym, dwukierunkowym podejściu: propagującym zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną.

Celem programu „Trzymaj Formę!” jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej w klasach V-VIII szkól podstawowych poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. Program został uznany na poziomie unijnym przez Komisję Europejską – w ramach projektu Obesity Governance, oraz na poziomie krajowym – poprzez uhonorowanie Godłem „Teraz Polska”. Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!" realizowany jest przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia.

https://www.gov.pl/web/psse-torun/trzymaj-forme-2023

 

"Jaś i Małgosia na Tropie" - program domowych detektywów (klasy 4,5).

Celem programu „Jaś i Małgosia na tropie” jest:

 • opóźnienie wieku, w którym dzieci i młodzież sięgają po alkohol.
 • Program ma wpłynąć również na ograniczanie problemów związanych z piciem
  alkoholu w tym celu wykorzystując wzmocnienie środowiska rodzinnego, indywidualnych predyspozycji oraz tzw. rówieśniczych czynników chroniących.
 • Poza problem zbyt wczesnej inicjacji alkoholowej program wskazuje następujące tematy:
  - fakty i mity na temat alkoholu i jego spożywania,
  - wpływ środków masowego przekazu ze szczególnym uwzględnieniem Internetu oraz telewizji na
  sposób pokazywania osób pijących alkohol,
  - rodzaje i sposoby radzenia sobie z presją rówieśniczą.

Metody pracy:

Do programu przystąpić może każda placówka, która posiada wyszkolonego trenera (ukończyli 8-godzinne szkolenie warsztatowe). Elementy programu realizowane są w szkole przez nauczyciela-trenera oraz w domu, przy wsparciu rodziny. Całość programu jest utrzymana w konwencji nauki przez zabawę. Do prawidłowej realizacji programu konieczny jest zakup specjalnych 4 książek-komiksów, z którymi uczniowie pracują tak w szkole, jak i w domu. Bardzo ważne jest dobre wybranie już na początku drogi „młodzieżowych liderów”, współpracowników nauczyciela, którzy będą wraz z nim prowadzić pewne działania. Liderzy prezentują całej klasie wybrane treści komiksów oraz biorą czynny udział lub samodzielnie prowadzą w małych grupach krótkich zajęć nawiązujących do ich treści komiksów. Całość programu dostosowana jest do potrzeb szkoły zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego dla klas IV–VI szkoły podstawowej oraz ogólnymi założeniami szkolnego programu profilaktyki. Do prowadzenia działań został wydany podręcznik dla nauczyciela, w którym opisano założenia i cel programu, a także szczegółowy i jasny opis zadań. Po zakończeniu programu możliwa jest kontynuacja działań w kolejnych klasach w oparciu o program „Fantastyczne Możliwości”.

Program składa się z dwóch części szkolnej – prowadzonej przez nauczyciela-trenera oraz „domowych drużyn”. Ważna jest w zakresie realizacji części szkolnej dobra współpraca pomiędzy
nauczycielem a szkolnym liderem.


Szkolna część realizacji programu trwa średnio 10-12 tygodni i obejmuje:
- spotkanie dla rodziców, na którym przekazywane są wszystkie niezbędne informacje,
- z grupy rówieśniczej wybierani są oraz szkoleni tzw. młodzieżowi liderzy
- w jednej klasie/ grupie rówieśniczej organizowane są pięciogodzinne zajęcia prowadzone przez nauczyciela przy współpracy lidera młodzieżowego,
- organizacja spotkania o nazwie „Wieczór Jasia i Małgosi”, które jest uroczystym zakończeniem programu dla uczniów, rodziców i gości.

i polega na wspólnym wykonywaniu przez dzieci i rodziców zadań zawartych w materiałach
pomocniczych. Do realizacji zajęć w warunkach domowych uczniowie tworzą wraz ze swoimi
rodzicami tzw. „domowe drużyny”. Każda domowa drużyna wspólnie pracuje z wykorzystaniem
książek, w których umieszczone zostały zabawne historyjki w formie komiksu, do każdego z komiksów dołączone są trzy zadania oraz krótkie porady i instrukcje przeznaczone dla rodziców,
w tym informacje dotyczące problemów związanych z piciem przez młodzież oraz wskazówki, jak
rozmawiać z dzieckiem na temat picia alkoholu. Cykl komiksów łączą bohaterowie – Jaś i Małgosia,
młodzi detektywi, którzy w trakcie swoich przygód pokazują pożądane zachowania i postawy.
W historiach Jasia i Małgosi poruszane są takie tematy jak:
- fakty i mity dotyczące alkoholu,
- wpływ środków masowego przekazu – Internetu, telewizji, prasy na posiadaną wiedzę na temat
alkoholu,
- sposób wywierania presji przez rówieśników, którzy oczekują od nas określonego działania i zachowania, np. spożywania wspólnie alkoholu,
- określenie przyczyn i powodów sięgania po alkohol przez młodzież,
- wskazanie konsekwencji picia alkoholu przez młodzież.
Domowe Drużyny pracują przez pięć tygodni i mają na celu rozpoczęcie i ułatwienie rodzicom rozmów z dziećmi na tematy związane z piciem alkoholu a także stworzenie domowego kodeksu, czy tez kontraktu dotyczącego spożywania alkoholu przez dziecko. Tu program przewiduje przyjęcie przez rodziców jednoznacznej postawy sprzeciwu wobec picia alkoholu przez ich dzieci oraz konsekwentnego egzekwowania ustalonych w kontrakcie zasad. Nauczyciel rozpoczyna pracę „domowych drużyn” na zajęciach w klasie, sprawdza efekty i koordynuje pewne działania, reaguje również na bieżąco na wszelkie zauważone nieprawidłowości. W szkole uczniowie zapoznają się z tematami książek oraz omawiają wrażenia i doświadczenia z pracy z rodzicami.
Podsumowaniem Programu Domowych Detektywów jest „Wieczór Jasia i Małgosi”, jest to popołudniowe spotkanie ze wszystkimi uczestnikami programu - uczniami, ich rodzicami, nauczycielami i zaproszonymi gośćmi. W czasie spotkania uczniowie prezentują gościom prace, wykonane pod okiem nauczyciela i nawiązujące do głównych celów programu.

Autorstwa:
Zakład Zdrowia Publicznego, Instytut Psychiatrii i Neurologii
ul. Sobieskiego 9
02-957 Warszawa
www.ipin.edu.pl